عنوان :
مدلسازي و شبيه سازي مبدل هاي حرارتي صفحه اي
نويسنده اصلي :
موسوي، نيره السادات
كليدواژه فارسي :
771 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 74+3 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140565
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نيك آذر، منوچهر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت