عنوان :
مدلسازي واكنش گاز-مايع در راكتور فيلم ريزان (بررسي فرآيند سولفوناسيون )
نويسنده اصلي :
ماجدي، سيدمحمد
كليدواژه فارسي :
631 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 69 كتابنامه
شماره ركورد :
140566
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
سهرابي ، مرتضي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10598
لينک به اين مدرک :