عنوان :
طراحي مدلي براي تبليغات مشاركتي در زنجيره تامين توليدكننده-خرده فروش بوسيله تئوري بازي
نويسنده اصلي :
يوسف زاده خياباني، عليرضا
كليدواژه فارسي :
85 ص.، جدول، 30 كتابنامه
شماره ركورد :
14057
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رنجيراني فراهاني، رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت