عنوان :
مدلسازي و محاسبه تلفات هسته موتور القايي سه فاز با در نظر گرفتن اثر شارهاي گردش و هارمونيكهاي تغذيه با كمك روش عناصر محدود
نويسنده اصلي :
پوركاوه ، بهرنگ
كليدواژه فارسي :
88 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 81+3 كتابنامه
شماره ركورد :
140570
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
شكراللهي مغاني ، جواد
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فتحي ، سيدحميد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت