عنوان :
كنترل ولتاژ و توان راكتيو در شبكه هاي قدرت با استفاده از روشهاي هوش محاسباتي
نويسنده اصلي :
خاكپور، حسن
كليدواژه فارسي :
921 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 54+5 كتابنامه ؛ ضميمه
شماره ركورد :
140571
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
رستگار، حسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ميرسليم ، سيدمجتبي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت