عنوان :
توسعه مدلسازي و پياده سازي رله هاي ديستانس و ديفرانسيل جهت عملكرد آنان در محاسبات اتصال كوتاه و پايداري گذرا
نويسنده اصلي :
قرباني بيدهندي، محمدرضا
كليدواژه فارسي :
032 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 72+2 كتابنامه
شماره ركورد :
140572
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
منتصركوهساري، شهرام ,حسينيان ، سيدحسين
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10625
لينک به اين مدرک :