عنوان :
شبيه سازي جامع شبكه هاي برق
نويسنده اصلي :
كلانتري، امير
كليدواژه فارسي :
301 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 85+4 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140573
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
منتصركوهساري، شهرام ,رستگار، حسن
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10626
لينک به اين مدرک :