عنوان :
كنترل تطبيقي مقاوم وضعيت ماهواره با ارائه يك روش مناسب
نويسنده اصلي :
مهديآبادي، مهران
كليدواژه فارسي :
121 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 53+2 كتابنامه
شماره ركورد :
140576
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
يادآورنيكروش ، سيدكمال الدين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت