عنوان :
تسريع روش SEMN (Network Multiport and Principle Equivalence Surface) و كاربرد آن در تحليل آرايه هاي محدود و نامحدود
نويسنده اصلي :
فرد، عظيم
كليدواژه فارسي :
27 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 27+2 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140577
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
توكلي ، احد
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10639
لينک به اين مدرک :