عنوان :
تحليل خمش عرضي و پيچش پلهاي بتني با عرشه صندوقه اي
نويسنده اصلي :
خدائي معصوم آباد، نهمت
كليدواژه فارسي :
671 ص .، تصوير، نمودار، 12+2 كتابنامه
شماره ركورد :
140578
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
طاحوني ، شاپور
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10641
لينک به اين مدرک :