عنوان :
مطالعه آزمايشگاهي و عددي مدل هاي آشفتگي جريان در يك سازه آبگير جانبي
نويسنده اصلي :
صادقي باغني ، منصور
كليدواژه فارسي :
121 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 23+3 كتابنامه
شماره ركورد :
140579
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
كلاهدوزان ، مرتضي ,شمسي ، طاهر
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت