عنوان :
ارائه مدل سيستم حمل و نقل مناسب به منظور بررسي رفتار مسافران هنگام مواجهه با سيستم سريعالسير ريلي (مطالعه موردي: كريدور مهرشهر - هشتگرد)
نويسنده اصلي :
حبيبيان ، ميقات
كليدواژه فارسي :
161 ص .، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 74+8 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140580
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
خدايي ، علي ,ابطحي ، سيدمهدي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10643
لينک به اين مدرک :