عنوان :
ساخت بلوك هاي گچي به منظور اجراي سقف هاي صلب
نويسنده اصلي :
خزازي اصفهاني ، مجيد
كليدواژه فارسي :
901 ص .، تصوير برخي رنگي ، نمودار، 01+21 كتابنامه
شماره ركورد :
140581
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
رجائي ، حسين
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10644
لينک به اين مدرک :