عنوان :
يادگيري قواعد استخراج اطلاعات از متون ساختارمند
نويسنده اصلي :
شكري، مجتبي
كليدواژه فارسي :
532 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 57 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140582
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
عبداله زاده ، احمد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت