عنوان :
طراحي ساختار امنيتي براي كتابخانه رقمي مبتني بر عامل
نويسنده اصلي :
چمن آرا، جواد
كليدواژه فارسي :
551 ص .، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 25 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140583
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رزازي، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت