عنوان :
طراحي و پياده سازي يك ابزار براي ارزيابي طرحهاي شبكه با استفاده از شبيه سازي مبتني بر ترافيك خود همانند
نويسنده اصلي :
پشم چي ، مسعود
كليدواژه فارسي :
صفحه شمار گوناگون ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 38+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140586
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
خرسندي، سياوش
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت