عنوان :
تست خطاهاي تاخيري در مدارات ترتيبي آسنكرون
نويسنده اصلي :
باطني ، زهره
كليدواژه فارسي :
421 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، واژه نامه ، 28 كتابنامه
شماره ركورد :
140587
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
پدرام ، حسين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت