عنوان :
طراحي فيلد باس در چند راهه بارگيري خاك
نويسنده اصلي :
حسين زاده ، علي
كليدواژه فارسي :
561 ص .، تصوير، جدول ، نقشه ، 1+71 كتابنامه ؛05 ص . ضميمه
شماره ركورد :
140588
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نيكروش ، سيدكمال الدين
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت