عنوان :
طراحي نرم افزار تخمين قيمت تمام شده تور شن بار خودرو
نويسنده اصلي :
فيضي ، هه وشين
كليدواژه فارسي :
201 ص .، تصوير، جدول ، نمودار
شماره ركورد :
140589
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
رازفر، محمدرضا
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10679
لينک به اين مدرک :