عنوان :
راه اندازي دستگاه جوشش جرياني
نويسنده اصلي :
ستار، علي
كليدواژه فارسي :
021 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 9 كتابنامه
شماره ركورد :
140590
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
حسيني ابرده ، رضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت