عنوان :
تدوين نرم افزار مورد نياز جهت آموزش جوشكار و ارزيابي آن در خصوص يك شبيه سازي آموزشي فرآيندهاي جوشكاري
نويسنده اصلي :
فلاح ، محمدمقداد
كليدواژه فارسي :
58 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 2+3 كتابنامه
شماره ركورد :
140593
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ستارفر، ايرج
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت