عنوان :
طراحي و ساخت تستر ترمز دستي
نويسنده اصلي :
مرتضويفرد، سيدحامد
كليدواژه فارسي :
261 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، نقشه ، 6 كتابنامه
شماره ركورد :
140594
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
رازفر، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت