عنوان :
طراحي يخچال 12 فوت خانگي با و A 401-R مقايسه آن با يخچال مشابه يا 12-R
نويسنده اصلي :
نيكو، امير
كليدواژه فارسي :
551 ص .، تصوير، جدول ، 6+4 كتابنامه
شماره ركورد :
140596
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
عباسي ، عباس
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10694
لينک به اين مدرک :