عنوان :
بررسي روشهاي شيميايي حذف يون سيانور از پساب هاي صنعتي (مطالعه موردي معدن طلاي موته )
نويسنده اصلي :
بخش فخرود، زهرا
كليدواژه فارسي :
07 ص .، جدول ، نمودار، 9+5 كتابنامه
شماره ركورد :
140598
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
مصحضي ، زهرا,رضايي ، بهرام
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10715
لينک به اين مدرک :