عنوان :
فرآينده فرآوري سنگهاي تزئيني و نما و بررسي اقتصادي كارخانه سنگبري توحيد
نويسنده اصلي :
مختاري، محمدرضا
كليدواژه فارسي :
IIIV+651 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 32+1 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140599
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ياوري، مهدي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت