عنوان :
مطالعه برهمكنش گازهاي دواتمي و سه اتمي با نانو لوله هاي كربني كاتيون دار با استفاده از روش هاي محاسبات كوانتومي و كاربرد آن در شبيه سازي مولكولي
نويسنده اصلي :
بامداد، مهديه
محل تحصيل :
اصفهان: دانشگاه صنعتي اصفهان، دانشكده شيمي
رشته تحصيلي :
شيمي
مقطع تحصيلي :
دكتري
شماره ركورد :
1406
گرايش رشته تحصيلي :
شيمي فيزيك
دانشكده :
شيمي
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اصفهان
استاد مشاور :
حسين فرخ پور
استاد داور :
رضا اميديان، يوسف غايب، كيامرث اسكندري
استاد راهنما :
بيژن نجفي، محمود اشرفي زاده
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت