عنوان :
بررسي اثرات حرارتي بر ناپايداري دوجرياني
نويسنده اصلي :
شجاعي اردكاني، اختر
كليدواژه فارسي :
69 ص.، نمودار، 68-69 كتابنامه
شماره ركورد :
14060
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
مراغه‌چي، بهروز
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت