عنوان :
بازيابي روي از ضايعات ليچينگ
نويسنده اصلي :
مهدويان ، آرش
كليدواژه فارسي :
66 ص .، جدول ، نمودار، 3+8 كتابنامه
شماره ركورد :
140601
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
كشاورز علمداري، اسكندر
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10718
لينک به اين مدرک :