عنوان :
طراحي و ساخت دستگاه برش سيار سنگ نرم ساختماني
نويسنده اصلي :
حاتمي ، سعيد
كليدواژه فارسي :
44 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 7+2 كتابنامه
شماره ركورد :
140602
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
صدري، عبدالله
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10719
لينک به اين مدرک :