عنوان :
بررسي تاثير دما و غلظت اسيد در سينتيك انحلال روي از نمونه كانه كم عيار روي انگوران در اسيدسولفوريك
نويسنده اصلي :
حسيني ، حامد,مظاهري، ابراهيم
كليدواژه فارسي :
37 ص .، جدول ، نمودار، 3+6 كتابنامه
شماره ركورد :
140603
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
كشاورز علمداري، اسكندر
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10727
لينک به اين مدرک :