عنوان :
بررسي اثر دما و زمان تف جوشي برخواص مكانيكي قطعات متالورژي پودر آهن
نويسنده اصلي :
عطاپور، مسعود
كليدواژه فارسي :
69 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+4 كتابنامه
شماره ركورد :
140604
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
پروين ، نادر
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10728
لينک به اين مدرک :