عنوان :
بررسي قابليت پخت سختي (Hardening Bake) فولاد كم كربن (ST12) توسط فرآيند پيركرنشي (Aying Strain) حاصل از كرين محلول
نويسنده اصلي :
علي حسيني ، حميد
كليدواژه فارسي :
88 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 11 كتابنامه
شماره ركورد :
140606
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
دهقاني ، كامران
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10731
لينک به اين مدرک :