عنوان :
بررسي هاي ژئوشيمي براساس عناصر كمياب در كروميت هاي شرق و جنوب شرق چهار گوش جاجرم
نويسنده اصلي :
سهرابي ، حميدرضا
كليدواژه فارسي :
041 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 9+2 كتابنامه
شماره ركورد :
140607
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
هزارخاني ، اردشير
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت