عنوان :
نرم افزار هدايت و انتخاب خودكار قسمتهاي مختلف يك ماشين تخت باف دستي
نويسنده اصلي :
خادمي ، حسنعلي
كليدواژه فارسي :
65 ص .، تصوير، 6+3 كتابنامه
شماره ركورد :
140609
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
لطيفي ، مسعود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت