عنوان :
برنامه آموزشي سميولاتور ECG
نويسنده اصلي :
نوروزي، فاطمه
كليدواژه فارسي :
36 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+1 كتابنامه
شماره ركورد :
140610
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
فلاح ، علي
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت