عنوان :
طراحي و ساخت Caller Nurse
نويسنده اصلي :
نامبخش ، محمدصالح ,ملكزاده ، ميلاد
كليدواژه فارسي :
68 ص .، جدول ، 3+1 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140613
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
يزدچي ، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت