عنوان :
طراحي و ساخت فرستنده و گيرنده براي سيستمهاي تله متري پزشكي با استفاده از تكنيك CDMA و مدولاسيون FSK
نويسنده اصلي :
طاهرالقلب ، مهدي
كليدواژه فارسي :
86 ص .، تصوير، نمودار، 5+3 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140614
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
يزدچي ، محمدرضا
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت