عنوان :
طراحي و ساخت برد مدار واسط جهت جايگزيني پرينتر حرارتي دستگاه اتوآنالايزر MIRA COBAS با پرينتر 300 - LQ EPSON
نويسنده اصلي :
مرادي، حامد
كليدواژه فارسي :
46 ص .، تصوير، جدول ، 5 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140615
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
مطيع نصرآبادي، علي
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10751
لينک به اين مدرک :