عنوان :
طراحي و ساخت دستگاه تشخيص و اندازه گيري عمق شكاف در فلزات
نويسنده اصلي :
انصاري، محمدرضا,مصاحبي ، پوريا
كليدواژه فارسي :
57 ص .، تصوير، نمودار، 3+2 كتابنامه ، ضمائم
شماره ركورد :
140617
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
صادقي ، سيدحسين (حسام الدين )
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10753
لينک به اين مدرک :