عنوان :
مدلسازي راكتور اتوكلاو پلي اتيلن سبك و بررسي نتايج مدل با داده هاي تجربي به منظور اصلاح خواص پليمر
نويسنده اصلي :
گل حسيني ، رضا
كليدواژه فارسي :
59 ص .، جدول ، نمودار، 73 كتابنامه ؛ 43 ص . ضمائم
شماره ركورد :
140620
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد مشاور :
حدادي اصل، وحيد
استاد راهنما :
نادري فر، عباس
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10756
لينک به اين مدرک :