عنوان :
تحليل پايداري تونل هراز با استفاده از داده هاي ابزار دقيق
نويسنده اصلي :
ملا داوودي، حامد
كليدواژه فارسي :
ز+741 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 42+7 كتابنامه
شماره ركورد :
140622
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
يمين ، فيروز,گلباف ، حسن
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
نجم ، كاظم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت