عنوان :
بهينه سازي فرآيند فراز آوري با گاز پيوسته
نويسنده اصلي :
ياوري، محسن
كليدواژه فارسي :
VI+832 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 75 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140623
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
بهزاداسيري، همايون
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10759
لينک به اين مدرک :