عنوان :
بهينه سازي فرآيند فراز آوري با گاز پيوسته
نويسنده اصلي :
ياوري، محسن
كليدواژه فارسي :
VI+832 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 75 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140623
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهزاداسيري، همايون
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت