عنوان :
ارائه يك مدل كامپيوتري براي سيلاب زني به بخشي از مخزن پايدار
نويسنده اصلي :
كردوني ، پيمان
كليدواژه فارسي :
771+II ص .، تصوير، نمودار، نقشه ، واژه نامه ، 91 كتابنامه
شماره ركورد :
140624
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
بهزاداسيري، همايون
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
نسخه ديجيتال :
دارد
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت