عنوان :
تاثير هندسه نخهاي صنعتي(بريد﴾ بر روي استحكام آنها
نويسنده اصلي :
دبيريان ، هادي
كليدواژه فارسي :
521 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 42+]5[ كتابنامه
شماره ركورد :
140628
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
صفرجوهري، مجيد
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت