عنوان :
تدوين تكنولوژي جوشكاري جهت ساخت مخزن فشار فولاد آلياژ 4130 به روش MAG
نويسنده اصلي :
ابوطالبي ابراهيم آبادي، محمد
كليدواژه فارسي :
681 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 7+9 كتابنامه
شماره ركورد :
140631
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
ستاريفر، ايرج
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت