عنوان :
شبيه سازي عددي توزيع درجه حرارت در بدنه چند لايه شيپور همگرا - واگرا
نويسنده اصلي :
موسويان ، سيدعلي
كليدواژه فارسي :
411 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 53 كتابنامه
شماره ركورد :
140632
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
حيراني نوبري، محمدرضا
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10770
لينک به اين مدرک :