عنوان :
بررسي تراست در نازلهاي متقارن دو بعدي
نويسنده اصلي :
تيموريان ، احمد
كليدواژه فارسي :
95 ص .، تصوير، نمودار، 1+6 كتابنامه
شماره ركورد :
140636
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
نورآذر، سيدسلمان
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10774
لينک به اين مدرک :