عنوان :
بررسي رفتار متقابل صداي فن و جريان در فن لانه سنجابي
نويسنده اصلي :
حسامي عزيزي، محمدحسن
كليدواژه فارسي :
98 ص .، تصوير برخي رنگي ، جدول ، نمودار، 63 كتابنامه ؛ 27 ص . ضمائم
شماره ركورد :
140637
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
منتظرين ، نادر,دامنگير، ابراهيم
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت