عنوان :
بررسي اثرات ايروديناميكي بر رفتار مانوري خودرو
نويسنده اصلي :
صيرفي ، مرجان
كليدواژه فارسي :
861 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+84 كتابنامه
شماره ركورد :
140638
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميرکبير
استاد راهنما :
نورآذر، سيدسلمان ,كاظمي ، رضا
آدرس اينترنتي :
digitallib.aut.ac.ir/ViewDoc/383/10777
لينک به اين مدرک :