عنوان :
چيدمان مناسب لايه ها در پوسته هاي استوانه اي مركب بر مبناي ارتعاشات آزاد
نويسنده اصلي :
قاسمي گل ، مهدي
كليدواژه فارسي :
001 ص .، تصوير، جدول ، نمودار، 3+93 كتابنامه ؛ ضمائم
شماره ركورد :
140640
دانشگاه :
دانشگاه صنعتي اميركبير
محل تحصيل - جزئيات :
اساتيد راهنما - جزئيات :
استاد مشاور :
ياس ، محمدحسين
رشته تحصيلي - جزئيات :
كليدواژه فارسي - جزئيات :
كليدواژه لاتين - جزئيات :
اساتيد مشاور - جزئيات :
استاد راهنما :
شاكري، محمود
پديدآورندگان ديگر - جزئيات :
آدرس اينترنتي :
لينک به اين مدرک :

بازگشت